Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για την απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ και τη συμμόρφωση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/412 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους». Περισσότερα εδώ: http://www.opengov.gr/minenv/?p=6914      

This entry was posted in σπόροι and tagged , , . Bookmark the permalink.